Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výrobca neurčil emisné limity motora,dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou

Emisnou kontrolou sa kontroluje vozidlo

– so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
– so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
– so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
– so vznetovým motorom,
– so vznetovým motorom vybaveným palubným diagnostickým systémom OBD,
– so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon LPG,CNG

Lehoty emisných kontrol

– kategórie vozidiel M1, N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

– kategórie vozidiel M1, N1 so vznetovým motorom v lehote 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

– kategórie vozidiel M1, N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

– kategórie M, N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

– kategórie M, N, T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok Emisnej kontrole previdelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmäsou paliva a mazacieho oleja a vozidlá kategórie L.

Druhy emisných kontrol

Pravidelná kontrola – v rozsahu overenia evidenčných a identifikačných údajov vozidla, stavu a činnosti motora a jeho príslušenstva z hľadiska plnenia stanovených emisných limitov, vykonávaná podľa metodík vydaných ministerstvom Zvláštna kontrola – vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla, alebo orgánov štátnej správy. Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa Administratívna kontrola – na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej EK. Administratívnu kontrolu v čase platnosti EK smie vykonať ktorékoľvek pracovisko EK, po predložení protokolu, alebo osvedčenia z predchádzajúcej platnej EK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej EK.

Predkladané doklady pri EK vozidla

Na vykonanie EK musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť tieto doklady:

– OE časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržanom OEV vydaným útvarom Policajného zboru,

– protokol o montáži plynového zariadenia s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak vozidlo nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu.