Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Všeobecné podmienky

používania portálu www.stk.soszm.sk pre registrovaných užívateľov

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami používania portálu www.stk.soszm.sk
Prevádzkovateľ internetových stránok www.stk.soszm.sk (ďalej aj „internetové stránky“), Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce, pracovisko Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje v súlade s týmito podmienkami používania portálu (ďalej aj „podmienky“) bezodplatne užívateľom svoje služby, ktoré spočívajú v: zobrazení služby a informáciách o službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, ktorí využívajú software ako službu, ako aj prípadné doplnkové služby, na internetovej stránke poskytovateľa (ďalej aj „obchodný partner“ alebo „registrovaný obchodný partner“), ako aj zobrazení údajov o obchodných partneroch a v prípade rezervácie služby užívateľom aj zasielanie notifikačných SMS správ. Služby sa do systému načítavajú na základe informácií uvedených obchodným partnerom v registračnom formulári prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o službe za účelom verného predstavenia služby a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov pre užívateľov svojej internetovej stránky. Užívateľ internetových stránok prevádzkovateľa kliknutím na pole „súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ktoré je uvedené v tomto formulári, vyslovuje svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že užívateľ s podmienkami používania portálu www.stk.soszm.sk alebo s niektorou časťou týchto podmienok nesúhlasí, nie je oprávnený využívať služby prevádzkovateľa na internetovej stránke www.stk.soszm.sk.

2. Registrácia užívateľa a osobné údaje:
Užívateľ prehlasuje, že dobrovoľne poskytuje svoje údaje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.stk.soszm.sk a tieto informácie sú pravdivé a v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ internetovej stránky vyhradzuje právo na okamžité zrušenie takto registrovaného užívateľa.
Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že povinné údaje v štruktúre, ktoré poskytol, špz, meno, priezvisko, email a telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas so spracovaním týchto údajov.
Za účelom potvrdenia registrácie prevádzkovateľ zašle užívateľovi verifikačnú SMS správu na telefónne číslo, ktoré uviedol v registračnom formulári. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa internetovej stránky. Užívateľ sa po zaregistrovaní podľa tohto bodu podmienok používania portálu a následnom potvrdení prostredníctvom verifikačnej SMS správy, stáva registrovaným užívateľom (ďalej len „registrovaný užívateľ“).
Súhlas so spracovaním údajov poskytuje registrovaný užívateľ na neurčito. Takto udelený súhlas prevádzkovateľovi je možné kedykoľvek odvolať a to písomne na emailovej adrese stk@soszm.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaj registrovaného užívateľa (číslo mobilného telefónu) neposkytne tretej osobe.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré pri registrácii uviedol, slúžia pre identifikáciu, prípadne posielanie ponúk prevádzkovateľa, ako aj pravidelného zasielania notifikačných SMS správ a emailových správ.
Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, aby na kontaktné údaje, ktoré pri registrácii uviedol, boli zasielané notifikačné SMS správy ako aj emailové správy.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ internetovej stránky www.stk.soszm.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu a/alebo negatívne následky, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť v príčinnej súvislosti so stratou a/alebo zabudnutím prihlasovacích údajov registrovaného užívateľa, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať kontrolu IP adresy užívateľa.

3.Užívateľský profil registrovaného užívateľa:
Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľskej registrácie.

4. Zmena podmienok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu www.stk.soszm.sk. V prípade akejkoľvek zmeny všeobecných podmienok používania portálu www.stk.soszm.sk prevádzkovateľ zverejní takto zmenené podmienky na svojej internetovej stránke. Nové zmenené všeobecné podmienky sa stávajú záväznými po ich zverejnení na stránke prevádzkovateľa.

5. Zmena služieb
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, ktorú prevádzkuje na portáli www.stk.soszm.sk.

6. Práva a povinnosti registrovaného užívateľa
Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zbierať dáta a štatisticky vyhodnocovať, ktoré služby boli registrovaným užívateľom prezerané, ako aj monitorovať, na ktoré banerové reklamy umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa registrovaný užívateľ klikol. Dáta podľa tohto bodu všeobecných podmienok používania portálu www.stk.soszm.sk, zbiera prevádzkovateľ pre svoju podnikateľskú činnosť a je oprávnený poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dáta týkajúce sa registrovaného užívateľa portálu www.stk.soszm.sk, zozbierané v súlade s týmto bodom podmienok používania portálu, budú len v anonymnej podobe a budú predstavovať len štatisticky agregované čísla.

7. Orgán dozoru a odstúpenie od zmluvy

Hlavným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dohľadu, nr@soi.sk, tel. č. 037/772 02 16.

Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od registrácie odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od registrácie, ak sa služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením registrovaného užívateľa od zmluvy podľa tohto článku druhého odseku týchto podmienok, sa zmluva od začiatku ruší. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby.
V prípade, ak registrovaný užívateľ využije svoje právo podľa tohto článku druhého odseku týchto podmienok, prevádzkovateľ má právo v lehote bez zbytočného odkladu nenávratne vymazať všetky dáta registrovaného užívateľa.

8. Zrušenie registrácie užívateľa:
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.stk.soszm.sk si vyhradzuje právo na zrušenie registrácie užívateľa, a to v prípade ak
údaje, ktoré poskytol užívateľ pri registrácii sú nepravdivé.

Registrovaný užívateľ má právo zrušiť svoju registráciu, a to zavolaním na telefónne číslo 0376323163.

9. Všeobecné ustanovenia:
Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovateľa www.stk.soszm.sk je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné podmienky používania portálu www.stk.soszm.sk a registrovaný užívateľ sa zaväzuje takto zmenené podmienky naďalej dodržiavať. V prípade, ak registrovaný používateľ s novými všeobecnými podmienkami používania nesúhlasí, prestane portál prevádzkovateľa používať, alebo zruší svoju registráciu.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.stk.soszm.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia adresovaného registrovaným užívateľom.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek útoku tretej osoby/tretích osôb na server prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie, poškodenie alebo zmenu akýchkoľvek dát uložených registrovaným užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa www.stk.soszm.sk.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek následky, ktoré môžu registrovaným užívateľom vzniknúť v dôsledku používania internetovej stránky prevádzkovateľa.
Užívateľ kliknutím na pole „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a vykonaním registrácie vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami používania portálu www.stk.soszm.sk a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

10. Informácia pre dotknuté osoby:
V súlade s § 19 zákona č. 182018 Z. z. o ochrane osobných údajov sú informácie pre dotknuté osoby o spracovávaní osobných údajov uvedené na našej webovej stránke v záložke GDPR https://www.stk.soszm.sk/gdpr