Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Ochrana osobných údajov

POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB OHĽADOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník webu www.stk.soszm.sk,

aby ste si mohli objednať služby prostredníctvom nášho rezervačného systému ako poskytovateľ Vami ponúkaných služieb na portáli www.stk.soszm.sk, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, za účelom vytvorenia objednávky. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám bližšie informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov, ich ochrane a Vašich právach spojených so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
 
Vymedzenie pojmov:

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce.

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, je obchodná spoločnosť so sídlom, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 953 30 Zlaté Moravce, IČO: 00159093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19279/S,( ďalej aj ako „Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce“), ktorá v súvislosti s poskytovaním služieb rezervačného systému prostredníctvom  internetovej stránky www.stk.soszm.sk, bude spracúvať Vaše osobné údaje.

 
Dotknutá osoba
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce v súvislosti s poskytovaním služieb rezervačného systému alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.
Účel a prostriedky spracovania osobných údajov určuje spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce. Dotknutou osobou je v tomto prípade fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.stk.soszm.sk. Spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, spracúva osobné údaje užívateľa, ktorý využíva služby rezervačného systému. Dotknutou osobou je v tomto prípade fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.stk.soszm.sk ako zákazník, za účelom vytvorenie objednávky.
 
Rezervačný systém

Rezervačným systémom sa rozumie Software ako služba, ktorá  je poskytovaná spoločnosťou Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, za účelom vytvárania objednávok, ktorá je bližšie špecifikovaná vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, dostupných na stránke www.stk.soszm.sk.

 
Účel spracúvania osobných údajov
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce spracúva Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia realizácie služieb  rezervačného systému (registrácia dotknutých osôb, objednanie služby v rezervačnom systéme spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2, dodanie tovaru alebo služby a fakturácie poskytovateľov tovarov alebo služieb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov) ako aj za účelom plnenia povinností, napr. daňových, účtovných,  povinností pri správe registratúry a ďalších, ktoré Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce vyplývajú zo zákona. Vaše osobné údaje spracúva Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2 len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona alebo iných osobitných predpisov (napríklad Občiansky alebo Obchodný zákonník).
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2 spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu  a plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním služieb rezervačného systému a povinností  ustanovených zákonom, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie jej bol udelený súhlas s ich spracúvaním.
Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
 
Získavanie osobných údajov
Vaše osobné údaje získava Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 priamo od Vás ako dotknutých osôb pri registrácii Vašej osoby ako objednávateľa služieb. 
 
Spôsob spracovávania osobných údajov:
Automatizované spracovanie osobných údajov: web stránky, mobilné aplikácie
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE, a iné)
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: objednávky, zmluvy, zoznamy, kontaktné údaje, iná dokumentácia
 
Právny základ spracúvania osobných údajov
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe uvedeného právneho základu:
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov, ktoré sa na UNIO Consulting s.r.o.  vzťahujú oprávnené záujmy, ktoré sleduje UNIO Consulting s.r.o.  alebo tretia strana udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden, alebo viaceré konkrétne účely;
Rozsah spracúvania osobných údajov
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce zhromažďuje a spracováva osobné údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní služieb rezervačného systému. Za účelom registrácie na webovej stránke www.stk.soszm.sk, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, titul,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
údaje uvádzané v sprievodnej správe,
IP adresa
dátum registrácie
poskytnutá služba
dátum poskytnutej služby alebo tovaru
Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám
Osobné údaje dotknutých osôb sprístupňuje UNIO Consulting s.r.o. len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. účtovným poradcom, právnym poradcom alebo spolupracujúcim externým subjektom v oblasti IT, ktorých súčinnosť je potrebná pre riadne fungovanie softvérového vybavenia a riadneho poskytovania služieb z našej strany.  
 
Používanie súborov „cookies“  
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce používa na svojej webovej stránke www.stk.soszm.sk súbory cookies. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov v rámci súborov cookies sa dočítate pri kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.stk.soszm.sk/cookies-info.
 
Prenos osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. 
 
Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu a realizácie zmluvného vzťahu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy, ako aj po dobu ustanovenú inými osobitnými právnymi predpismi. 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce  a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich budú spracúvať na základe pokynov Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, v súlade s jej bezpečnostnou politikou.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.
 
Práva dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:
– Právo na informácie a prístup k osobným údajom podľa § 19 , 20 a 21 Zákona
Máte právo získať od spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo  na tieto informácie:
a)      účely spracúvania;
b)      kategórie dotknutých osobných údajov;
c)      príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách;
d)     ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e)      existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f)       existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
g)      ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj a
h)      ďalšie informácie v súlade s § 19, 20 a 21 Zákona.
 
– Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
Máte právo na to, aby spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
– Právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona
Máte tiež právo dosiahnuť u spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b)      odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c)      namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 2 Zákona;
d)     osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e)      výmaz osobných údajov je potrebný pre splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
f)      osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.
 
– Právo na  vymazanie osobných údajov sa nevykoná, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a)      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
b)      na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
c)      na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
d)     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
–  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona
Máte právo na to, aby spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a)      namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce overiť správnosť osobných údajov;
b)      spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c)      spoločnosť Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d)     namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
–  Právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
a)      sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
–  Automatizované individuálne rozhodnutie a profilovanie podľa § 28 Zákona
Právo na neuplatňovanie rozhodovania, založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania, sa v podmienkach spoločnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce neuplatňuje; Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.
Poučenie o práve odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Ste oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, pre ktorých spracúvanie je tento súhlas právnym základom. Takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe tohto súhlasu od jeho udelenia do jeho odvolania.
Poučenie o práve podať sťažnosť
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.
Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov vrátane zaslania požiadavky na uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete zaslať na email info(zavinac)stk.soszm.sk alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 953 30.

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 953 30 Zlaté Moravce, IČO: 00159093

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracovania osobných údajov v kamerovom informačnom systéme:
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly v súlade so zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom Zoznam osobných údajov: záznam z kamier Právny základ spracovania osobných údajov: Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 138/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Kamerový záznam – 2 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracovania osobných údajov – Rezervačný systém:
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie klientov pre potreby rezervačného systému

Okruh dotknutých osôb: klienti
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko zákazníka, tel. číslo, email, ŠPZ auta
Právny základ spracovania osobných údajov: §13 ods. 1 pís. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Rezervačný systém – Po dobu trvania účelu spracovania
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Účel spracovania osobných údajov v Evidencií klientov:
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie klientov pre kontaktovanie pred ukončením platnosti STK a EK
Okruh dotknutých osôb: klienti
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email
Právny základ spracovania osobných údajov: §13 ods. 1 pís. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Evidencia klientov – Po dobu trvania účelu spracovania
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej
z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť
oznámime.
Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a
sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.