Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Politika IMS

kvality a proti korupcii
pracoviska STK a EK

1. Riaditeľstvo SOŠP Zlaté Moravce sa zaväzuje plniť požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný integrovaný manažérsky systém (IMS) pre Úsek Podnikateľskej činnosti školy, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný a zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti IMS.

2. Riaditeľstvo školy rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

3. Spoločnosť k naplneniu Politiky IMS udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi externými poskytovateľmi.

4. Spoločnosť uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd. Eliminujeme potenciálny priestor pre vznik korupcie. Požadujeme kultúru, transparentnosť a kvalitu aj od našich dodávateľov, partnerov a klientov.

5. Eliminujeme potenciálny priestor pre vznik korupcie. Požadujeme kultúru, transparentnosť a kvalitu aj od našich dodávateľov, partnerov a klientov.

6. Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci školy odkázané / závislé.

7. Kontrolou dodržiavania zásad, uvedených v tejto Politike IMS, je poverený ZVIS. Vedenie školy sa rozhodlo informovať verejnosť o tejto Politike IMS.

8. Politika IMS je záväzná pre interných a externých zamestnancov úseku Podnikateľskej činnosti školy. Všetci riadiaci pracovníci prevádzky sú povinní túto politiku uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri udržiavaní IMS.

9. Zaväzujeme sa určiť nezávislého manažéra pre protikorupčný manažérsky systém, zodpovedného za súlad s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a protikorupčnej legislatívy.

10. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Politike IMS je poverený ZVIS – Zmocnenec vedenia pre IMS v našej škole.

V Zlatých Moravciach, 01. marca 2024

Mgr. Zuzana Čižmáriková
Riaditeľka školy
zodpovedný za Úsek Podnikateľskej činnosti školy