Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Technickou kontrolou sa na vozidle kontoluje

– brzdová sústava,
– riadenie,
– nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria,
– osvetlenie a svetelná signalizácia,
– predpísaná a zvláštna výbava,
– ostatné systémy, komponenty alebo samostané technické jednotky,
– zaťaženie na životné prostredie,
– identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Lehoty technických kontrol

– kategória L3eA1, L4eA1,  L6e do 125 cm3, O2– 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky

– L3eA2, L3eA3, L5e, L6e, L7e, M1, N1 – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

– vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy; sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadenía vozidlá používané na taxislužbu – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

– vozidlá používané v autoškole ako výcvikové vozidlo – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Druhy technických kontrol

Pravidelná technická kontrola: je technická kontrola v lehotách ustanovených v rozsahu zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok. Zvláštna technická kontrola: je technická kontrola vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok technickej kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola: je technická kontrola kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto technická kontrola sa musí vykonať do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva technická kontrola v plnom rozsahu. Administratívna technická kontrola: je technická kontrola na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK – porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch

Predkladané doklady pri TK vozidla

1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní OE časť II vydaným orgánom Policajného zboru

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn. Platí ak bol plyn dodatočne montovaný v SR, ak bolo vozidlo dovezené zo zahraničia už s plynom, potom protokol o mantáži mať nemusí.

3. pri TK opakovanej aj protokol z predchádzajúcej kontroly

Pri TK vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič prdkladá a potvrdenie o vykonaní dezinfekcie vozidla.